Home

Marche Gourmande Mäerzeg a.s.b.l. ass frou Iech de 14.Mee  2023 duerfen ze begréissen.

 

Mei Infos kommen gleich no.

 

INFORMATIOUNEN

Kontaktpersounen

Bei Froen zur Aschreiwung
Nei Iris
Tel: 621 156 664
(Auer 18:00-20:00)

Wee a Menü
Ottelé Ronny
Tel: 621 175 769
Email: otteleronny@pt.lu

Wéini?

14 Mee 2023
Vun 08H30 bis 12H00

Wou?

Centre Turelbaach
22, rue Principale
L-9168 MERTZIG

Wien?

Fir Grouss a Kleng
A Plagen vun 100 Léit

0
Edition
0
Etapen
0
km
0
Plagen