DE WEE

Marche Gourmande Mäerzeg a.s.b.l. ass frou Iech den 19.Mee duerfen ze begréissen.

Dëse flotten Tour féiert iwwer 13 km duerch eis idyllesch Natur wou dir an 8 Etappen kulinaresch a musikalesch beschtens versuergt gitt. Ee Sprangschlass fir eis Kleng a soss nach puer Iwwerraschungen sinn och um Rendezvous. Den Départ ass am Centre Turelbaach. Duerno geet et weider iwwer d’Haard, de Walzebierg Richtung Dellen an dann duerch d’Maescheierchen an de Schwarzebur zréck an den Centre Turelbaach. De Parcours ass eng interessant Mëschung aus Bëschweeër, Feldweeër an Asphalt, deen ouni Problem mat enger Trailkutsch gemaach ka ginn.

Puer Impressiounen